Promeetec verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Uiteraard voldoet Promeetec daarom aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Promeetec zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer van dit privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader informatieverstrekking en diensten worden verzameld door Promeetec. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor u bedoeld is
 • Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening
 • Om uw mening te vragen over de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze websites worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van bezoek, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van declaraties
 • Voor het bepalen van de effectiviteit van dienstverlening en/of marketing.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Promeetec, tenzij:
Promeetec dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of omdat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Denk hierbij aan het communiceren van gegevens naar de zorgverzekeraar via VECOZO.

Sites gelinkt aan websites van Promeetec

De websites van het Promeetec bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van Promeetec zijn vervaardigd. Promeetec is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Op de websites van Promeetec wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van bepaalde omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Beveiliging gegevens

Promeetec heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan. Daarnaast werkt Promeetec  conform de internationale- en nationale standaard voor informatiebeveiliging, beter bekend als de ISO 27001 en NEN 7510.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via: informatiebeveiliging@promeetec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Promeetec zal deze gegevens alleen gebruiken met als doel: verificatie. Promeetec zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt vernietigd als op uw verzoek is gereageerd.

Contactpersoon gegevensverwerking

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten omtrent de gegevensverwerking? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming via: informatiebeveiliging@promeetec.nl. Eventueel is het mogelijk een melding of klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn

Promeetec bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Promeetec deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Wijziging Privacyverklaring

Promeetec behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

v230502018