• Integrale Geboortezorg -promeetec

Integrale Geboortezorg; de wijzigingen per 2023

Om de kwaliteit van de Nederlandse geboortezorg te verbeteren, voert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met ingang van 1 januari 2023 een tweesporenbeleid in. Naast de huidige monodisciplinaire bekostiging wordt de integrale bekostiging van de eerstelijns verloskundige zorg, de tweedelijns verloskundige zorg en kraamzorg de standaard.

Momenteel wordt de integrale bekostiging als pilot uitgevoerd. Vanaf 2023 wordt de experimentele beleidsregel omgezet naar een reguliere beleidsregel. In dit artikel leggen we uit wat declareren als IGO inhoudt en wat er wijzigt per 1-1-2023.

Wat is integrale bekostiging in de Geboortezorg?

Bij integrale bekostiging leveren zorgaanbieders geboortezorg in multidisciplinair verband, namens een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Een IGO bestaat bijvoorbeeld uit verloskundige praktijk(en), kraamzorgorganisatie(s) en één of zelfs meerdere ziekenhuizen. Ook echo- en bevalcentra kunnen zich aansluiten. Integrale zorgdeclaraties komen in de plaats van monodisciplinaire (individuele) declaraties.

Integrale bekostiging heeft consequenties voor de wijze van declareren. In de meeste gevallen neemt een IGO deze declaraties voor haar rekening. Iedere IGO bepaalt in overleg met de aangesloten zorgaanbieders hoe de vergoedingen eruit zien en hoe de geleverde zorg gedeclareerd wordt.

Geboortezorg in 2023
Met ingang van 2023 wordt een nieuwe ‘Beleidsregel integrale bekostiging’, de BR/REG-23130  van de (NZa) van kracht. Deze beleidsregel heeft ook voor de huidige (pilot) IGO regio’s grote gevolgen. De NZa heeft aanpassingen gedaan om zo de extra administratieve lasten voor zorgaanbieders drastisch te verminderen.

Met ingang van 2023 gelden de volgende integrale prestaties:

  • Geboortezorg prenataal
  • Geboortezorg prenataal complex
  • Geboortezorg nataal
  • Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek
  • Geboortezorg nataal complex
  • Geboortezorg postnataal
  • Geboortezorg postnataal complex
  • Kraamzorg postnataal per uur
  • Onderlinge dienstverlening

Een ander belangrijk document is de ‘Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg’, de NR/REG-2312 van de NZa. Daarin staat omschreven welke regels er gelden bij het in rekening brengen van tarieven voor integrale prestaties. Zo wordt er per prestatie exact omschreven wat de start- en einddatum is en welke gegevens er op de factuur moeten komen.

Naast de beleidsregel en de regeling is er nog een derde document van de NZa, de ‘Prestatiebeschrijvingbeschikking integrale bekostiging geboortezorg’, de TB/REG-23616-01. Alle negen prestaties worden daarin beschreven.

Wij hebben de beleidsregel, prestatiebeschrijving en regeling van de NZa uitgeplozen en geïmplementeerd in onze systemen.

De grootste wijzigingen:

Geen bundelbrekers meer!
De externe bundelbreker komt te vervallen. Als er in 2022 een deel van de zorg door een zorgverlener, die niet aangesloten is bij de IGO, is verleend, dan was er sprake van een bundelbreker. De prestatie mag dan niet integraal gedeclareerd worden en moet monodisciplinair gedeclareerd worden. Dit bracht een enorme administratieve last met zich mee. Een afwijzing van een prestatie leidde tot veel uitzoekwerk en herdeclaraties.

In de nieuwe situatie mag zowel de IGO als de zorgverlener die geen lid is van de IGO en een onderdeel van de behandeling heeft uitgevoerd declareren. Op deze manier worden de administratieve lasten verlaagd.

Door het vervallen van de externe bundelbrekers mag een IGO deelnemer, indien wenselijk, alle zorg via de IGO gaan declareren. Als een declaratie aan de IGO correct is verzonden, dan blijft deze declaratie ook van de IGO. Zo worden (onnodige) correcties achteraf verleden tijd.

Simulatiemodel
Wat betekent het integraal ipv monodisciplinair declareren voor uw organisatie? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een simulatiemodel ontwikkeld.

Op basis van uw verwerkte declaraties vertalen wij de monodisciplinaire prestaties naar integrale prestaties. Door middel van een praktische rapportage geven wij inzichten in zaken als spreiding, uitval, gemiddelde kosten en opbrengstprofielen en een kwaliteitsscore van de registratie. Een persoonlijke toelichting hoort hier bij.

Declareren

Het declaratiebericht en de systematiek van versturen van declaraties blijft in 2023 gelijk aan 2022. Er wordt nog steeds gewerkt met de Vektis standaard KZ301-KZ302. De declaratiebestanden kunnen via VECOZO naar de zorgverzekeraars verstuurd worden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de geboortezorg en het declareren van integrale prestaties? Bekijk dan onze folder en neem contact op met onze experts Geboortezorg via 040-230032 of geboortezorg@promeetec.nl.