Het ZorgPrestatieModel voor de GGZ

Het ZorgPrestatieModel

De basis van het ZorgPrestatieModel (ZPM) bestaat uit losse prestaties. Elk stukje zorg is een prestatie en kan apart gedeclareerd worden. Er hoeft dus niet meer gewacht te worden met declareren totdat de behandeling is afgerond of de 365 dagen bereikt zijn.

Ei4u

Er zijn vier soorten prestaties, te weten:

1. Consulten / Groepsconsulten
2. Verblijfsdagen
3. Toeslagen op consulten en verblijfsdagen
4. Overige prestaties

Consulten

De prestatiecode voor het consult en daarmee het tarief wordt bepaald door een combinatie van vier factoren. Het gaat daarbij om het beroep van de zorgverlener, het soort consult (diagnostiek of behandeling), de duur en tenslotte de setting waarin het consult plaatsvond.

Groepsconsult

Bij groepsconsulten zijn weer andere factoren van belang. Naast het beroep en de duur van het consult is ook de groepsgrootte van belang.

Verblijfsdagen

Hier verandert er niet veel. De verblijfsdagen worden per dag geregistreerd.

Toeslagen

Toeslagen hebben betrekking op een consult of verblijfsdag, denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van een tolk of reistijd.

Overige prestaties

Naast consulten, verblijfsdagen en toeslagen zijn er nog 20 overige prestaties zoals rijbewijskeuringen en electroconvulsietherapie.

Elk stukje zorg is een prestatie.

Zorgvraagtypering

Naast het soort prestatie legt de regiebehandelaar in de diagnosefase ook de zorgvraagtypering vast. Daarmee wordt de zorgvraag van de patiënt vastgelegd en niet de diagnose. Tijdens de behandeling kan de zorgvraagtypering aangepast worden. De zorgvraagtypering gaat in de declaratie mee naar de zorgverzekeraar.

Declareren

Het declareren van het ZPM gebeurt met een nieuwe declaratiestandaard, de GDS801. Deze standaard is geschikt voor het declareren van ZPM prestaties bij de zorgverzekeraars, zorgkantoren en ook voor de forensische zorg. Met het gratis softwareprogramma GZ-entry van Promeetec kan gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar is niet geschikt voor de declaraties Forensische zorg en ook niet geschikt voor het declareren via Servicebureaus.

Wilt u meer weten over het ZPM?

Mail dan naar info@promeetec.nl. Of kijk op deze pagina over het ZorgPrestatieModel voor meer informatie.

Promeetec - contact Dianne Beugelink

Waar kunnen wij mee helpen?