GZSP declareren bij zorgverzekeraars: Promeetec helpt u hierbij

Vanaf 1 januari 2020 wordt een deel van de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw) vergoed. Dit gebeurt op basis van individuele prestaties. Deze prestaties worden uitgevoerd door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). De overige zorg bestaat uit individuele prestaties en groepprestaties voor de gedragswetenschappers en paramedici. De zorg wordt per 1-1-2021 overgeheveld naar de Zvw. De overgang van over van de Wlz naar de Zvw brengt veel veranderingen met zich mee. Het zelfstandig declareren bij een zorgverzekeraar is nieuw voor de SO en AVG. Promeetec kan u helpen bij het declareren van deze zorgsoort.

GSZP

GZSP is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die thuis wonen met complexe problematiek. Het gaat daarbij om generalistische geneeskundige zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking zonder Wlz-indicatie die thuis wonen. Ook de mantelzorg wordt hierbij betrokken. Huisartsen kunnen een SO of een AVG inschakelen bij de behandeling van een (kwetsbaar) persoon. De SO en AVG kunnen hierbij ondersteund worden door gedragswetenschappers of paramedici.

Overgang van Wlz naar Zvw

Tot 2020 werd deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en werden de declaraties bij het zorgkantoor ingediend. Zorgverleners kunnen deze zorg nu zelfstandig declareren bij de zorgverzekeraar. De overgang van over van de Wlz naar de Zvw brengt veel veranderingen met zich mee. Het zelfstandig declareren bij een zorgverzekeraar is nieuw voor de SO en AVG. Vanaf 2021 mogen ook gedragswetenschappers en paramedici deze zorg declareren en zijn de prestaties uitgebreid met individuele en groepsprestaties. Promeetec kan u helpen bij het declareren van deze zorgsoort in de AW319-standaard via de declaratieservice.

Hoewel GZSP ook wordt gedeclareerd via de AW319-standaard, is onze gratis softwareprogramma AW-entry helaas niet geschikt voor GZSP-declaraties. AW-entry is namelijk ontwikkeld voor Wlz-zorgaanbieders die declareren bij de zorgkantoren en voor het declareren van wijkverpleging bij de zorgverzekeraars. Uiteraard kunnen wij uw declaraties volledig verzorgen via onze declaratieservice.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de declaratiesmogelijkheden voor GZSP?